Lyrestads Samhällsförening

Nästa möte: 19 november kl 18.30 i församlingshemmet

Protokoll styrelsemöte (2020-09-03)

Hembygdsföreningen                      IF Weimer Lyrestad   

  

Lyrestad på Facebook            Lyrestads Kyrka

Siggaruds Bygdegård

   Upptäck  Lyrestad    

Lyrestads Samhällsförening

Föreningens stadgar är antagna på årsmötet 2016-11-17

§ 1 Föreningens ändamål är att stärka Lyrestads utveckling genom att:

- vara en plattform för samverkan i Lyrestad

- främja ideellt och kulturellt arbete för allas trevnad

- arbeta för att bibehålla och utöka samhällets service

§ 2 Medlem i föreningen är var och en boende i Lyrestads samhälle med

omgivande landsbygd.

§ 3 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 4 Föreningens styrelse skall bestå av sju personer.

Ordförande, sekreterare och kassör väljs av årsmötet jämte övriga

ledamöter. Styrelsen väljs växelvis på två år. Ordförande och kassör

får inte lämna sina poster samtidigt.

Ledamot som avgår under mandatperioden ersätts av suppleant.

Valfritt antal suppleanter väljs vid årsmötet på ett år. Vidare väljs två revisorer jämte en suppleant på ett år.

Vid årsmötet väljs också två personer som utgör valberedningen på ett år.

§ 5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

För att besluten ska vara giltiga krävs närvaro av minst fyra ledamöter.

§ 6 Styrelsen skall sammankalla minst ett föreningsmöte per år.

Styrelsen äger rätt att kalla till föreningsmöte närhelst anledning därtill

föreligger. Möte skall också hållas om minst 25 medlemmar så önskar.

§ 7 Alla sammanträden och möten skall protokollföras.

Styrelsens protokoll skall justeras av ordföranden och en justerare,

föreningsmötesprotokollen skall justeras av ordföranden och två justerare.

§ 8 Föreningens årsmöte hålls i november då styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret, det ekonomiska resultatet, revisions-

berättelsen samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen behandlas.

Räkenskapsåret är 1 november – 31 oktober.

§ 9 Stadgeändring fattas av årsmötet med enkel majoritet.

§ 10 Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

Lyrestad 2016-09-01

Copyright: Lyrestads Samhällsförening