Lyrestads Samhällsförening

Nästa möte: 7 nov kl 18.30 på Åsgården

Protokoll styrelsemöte (2017-09-05)

Hembygdsföreningen                      IF Weimer/Lyrestad     

   Upptäck  Lyrestad    

Lyrestads samhällsförening 2016-11-17 Sida 1 (2)

Verksamhetsberättelse för året 2015-11-01 till 2016-10-31

Sammanfattning

Samhällsföreningen har varit en aktiv aktör i lokala frågor av betydelse för orten och verkat för att

skapa trivsel för boende och besökare.

De viktigaste engagemangen under verksamhetsåret har rört genomförandet av Lyrestadsdagen,

hembygdsresor med skolans grundskoleelever, fullföljandet av arbetet med fasadbelysningen av Lyrestads kyrka samt marknadsföring och utveckling av Lyrestad.

Information om verksamheten har löpande lämnats via hemsidan, www.lyrestad.net.

Årsmötet hölls i Fritidsgården den 19/11. Rektorn för Lyrestads och Hasslerörs skolor höll ett före-

drag om betygssättningen i dagens skolor och Anders och Madeleine Ramberg framförde visor till eget ackompanjemang. Föreningen bjöd på kaffe.

Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten. Uppgifterna i olika arbetsgrupper har

fördelats på ledamöter och suppleanter efter vars och ens intresse och möjlighet att medverka.

Lyrestadsdagen ägde som planerat rum lördagen den 30/7 med traditionella inslag som knallar,

tivoli, ponnyridning, auktion, kontgallerier m.m. Vädret höll sig relativt stabilt och kvällens festlig-

heter med bl.a. Flippers kunde genomföras under bar himmel.

Dagen var välorganiserad och gav dessutom ett överskott på ca 10 000 kr.

Fasadbelysningen på kyrkan i Lyrestad kom på plats under försommaren. Samhällsföreningen har

agerat som samordnare mellan Kyrkorådet, Länsstyrelsen, Västarvet och entreprenören Caverion.

Med Iris och Bernt Karlssons löfte om att stå för betalningen på 54 000 kr kunde arbetet slutföras.

Vid ett musikevanemang i kyrkan sö 14/8 överräckte Bernt ett gåvobrev till kyrkans representant.

Föreningens kostnad blev 8 000 kr vilket gällde Västarvets godkännande samt en graverad plakett,

med Iris och Bernts namn, som är uppsatt i kyrkan.

Hembygdsresor med grundskoleeleverna i Lyrestads skola ägde rum i maj månad. Med bidrag från

Grevilliefonden och i samverkan med Hembygdsföreningen gjordes tre olika resor:

Åk 1 och 2 besökte Böckersboda by, åk 3 och 4 besökte Harnäs udde och fyr samt Surö bokskog.

Klasserna i åk 5 och 6 gjorde en resa i norra delen och besökte Torveds såg, Kultabergen och

Blomsterhults kvarn. Resorna kommer att göras vartannat år.

Marknadsföringen av Lyrestad har huvudsakligen bestått i uppdatering och tryckning av foldern

” upptäck Lyrestad”. Foldern har distribuerats via turistbyråer, campingplatser och affärer.

Samverkan med övriga föreningar i Lyrestad har möjliggjort olika evanemang till gagn för Lyrestad:

- Julmarknaden den 6/12 med fyrverkeri, marschaller, tipspromenad och servering av glögg

Arrangemanget var ett resultat av samverkan med Hembygdsföreningen och Cruisin Club.

- Korvgrillning för sportlovslediga barn i vecka 7

- Valborgsmässofirande i samverkan med Svenska kyrkan

- ”Sveriges längsta loppis” gick av stapeln lördagen den 7/5

- Nationaldagsfirande i samverkan med Hembygdsföreningen

- Skördefesten den 10/9 i samverkan med Hembygdsföreningen och lokala näringsidkare

Kontakter med myndigheter och företag utgör ett viktigt inslag i föreningens verksamhet:

- Två företagsfrukostar med möte med chefer och ägare till olika företag på orten har hållits

- Kontakterna med Green Petroleum, ”macken”, är positiva och ska förhoppningsvis resultera

i att området asfalteras och att bensinstationen därigenom blir kvar

- Vindkraftsföretaget Rabbalshede Kraft AB hade en offentlig visning av vindkraftsområdet vid

Valkeberg lö den 10/9. Samhällsföreningen ställde upp med personal till korvgrillning och kaffe-

servering

- Två av kommunens tjänstemän informerade oss om kommande planer för bl.a. utbyggnaden av

avloppsnätet för dagvattnet i tätorten

- I en skrivelse till Trafikverket har vi uppmärksammat myndigheten på dels brister i trafiksäker-

heten vi kanalbron, dels behovet av underhåll av genomfartsleden väg nr 2990. Svaret gav inga

positiva förhoppningar varför vi avser att upprepa manövern.

Lyrestads samhällsförening, verksamhetsberättelse Sid 2 (2)

- Upprepade kontakter har tagits med Mariestads kommun angående trafikfaran vid parkeringen

vid skolan dock utan resultat.

- Ägaren till Stationsområdet, SVISAB, tog efter åtskilliga kontakter sitt ansvar och fällde de

döende popplarna. Föreningen har därefter tryckt på för att företaget också ska städa upp

på området.

För att ge service och trivsel åt boende och besökare har föreningen ansvarat för olika aktiviteter:

- Skötselgruppen har arbetat med bl.a. blomsterutsmyckning på ett flertal ställen

- Renhållning med eldning av fjolårsgräs och skräpplockning m.m.

- Badbryggan vid Göta Kanal servas och inspekteras inför varje säsong

- Planen för beachvolley kontrolleras också i början av sommaren

- Bord och bänkar sköts, förvaras och utplaceras på hamnplanen och andra önskade platser

- Deponeringsplats för trädgårdsavfall sköts av föreningen. Nyckel hämtas hos Freijs livs.

Erhållna medel från fonder och sponsring

- Föreningen har under det gångna verksamhetsåret erhållit bidrag från Hedins fond samt från

Grevillies fond. Beloppen framgår av kassörens ekonomiska redovisning.

- Lokala näringsidkare har sponsrat med lotterivinster.

En arbetsgrupp för översyn av föreningens stadgar har utsetts och kommer att lämna sitt förslag

på styrelsemötet den 1/11.

Lyrestad dag som ovan

Styrelsen

Copyright: Lyrestads Samhällsförening