Lyrestads Samhällsförening

Nästa möte: 9 jan kl 18.30 på Åsgården

Protokoll årsmöte (2017-11-15)

Hembygdsföreningen                      IF Weimer/Lyrestad     

   Upptäck  Lyrestad    

Lyrestads samhällsförening Sida 1(3)

Verksamhetsberättelse för året 2016-11-01 till 2017-10-31

Sammanfattning

Samhällsföreningen har varit en aktiv aktör i lokala frågor av betydelse för orten och verkat för att skapa trivsel och säkerhet för boende och besökare. Viktiga engagemang under verksamhetsåret har rört genomförande av Lyrestadsdagen, en mycket uppskattad bygde-resa samt utkorandet av vår första ”Årets Lyrstabo”.Information om verksamheten har löpande lämnats via hemsidan, www.lyrestad.net.

Årsmötet hölls den 17/11 i Hamnmagasinet. ”Tanterna” från Skövde underhöll och föreningen bjöd på kaffe. Årsmötet beslutade att anta Nils Ceders motion om att årligen utse ”Årets lyrstabo”.

Styrelsen har haft sex protokollförda möten och nio arbetsmöten. Uppgifterna i olika arbetsgrupper har fördelats på ledamöter, suppleanter och medlemmar efter intresse och möjlighet att medverka.

Lyrestadsdagen den 29/7 innehöll traditionella inslag som knallar, aktiviteter för barn, auktion, konstgalleri m.m. Flippers gjorde också ett populärt scenframträdande.Dagen var välorganiserad och gav ett bra överskott. (Se den ekonomiska redovisningen)

Bygderesan den 21/5 som arrangerades tillsammans med Hembygdsföreningen, blev ett mycket uppskattat arrangemang. De medåkande (50) berättade själv om sina minnen från olika delar av vår bygd och föreningarna bjöd på både resa och en delikat lunch tillagad av Bengt-Ove Wallenstein.

Marknadsföringen av Lyrestad har huvudsakligen bestått av uppdatering och tryckning av foldern ”Upptäck Lyrestad”. Den har distribuerats via turistbyråer, campingplatser och affärer.

Samverkan med andra föreningar i Lyrestad har möjliggjort olika evanemang:

- Julmarknaden den 4/12 med marschaller, tipspromenad, servering av glögg och knalle-

försäljning i Församlingshemmet.

Marknaden arrangerades i samverkan med Hembygdsföreningen och Cruisin Club.

- Korvgrillning och aktiviteter hölls för sportlovslediga barn i vecka 7.

- Valborgsmässofirandet gjordes i samverkan med Svenska kyrkan 30/4.

- Samtliga föreningar och Svenska kyrkan i Lyrestad inbjöd 20/4 nyinflyttade till en

trivselkväll med fika och information.

- Loppis vid Kanalen gick av stapeln 6/5.

Sida 2 (3)

- Nationaldagsfirandet gjordes i samverkan med Hembygdsföreningen då också vår första

”Årets lyrstabo”, Håkan Lans, hyllades och fick sitt pris.

- En ansökan från IF Weimer angående ekonomiskt stöd till deras planer att bygga ett gym,

har behandlats välvilligt och vi har beslutat att bidra med 50 000 kr.

Samverkan med företag i Lyrestad utgör ett viktigt inslag i föreningens verksamhet:

- Två företagarfrukostar har hållits med ägare till olika företag på orten. Björn Jannborg

har ansvarat för kallelser och innehåll.

- Kontakterna med Green Petroleum, ”macken”, är positiva och förhoppningen om att

området snart ska asfalteras är stor.

- Vid två tillfällen har Samhällsföreningen ansvarat för serveringen vid Rabbalshedes

vindkraftspark vilket har gett oss en inkomst på 13 000 kr.

- En uppgörelse med Kanalbolaget och IF Weimer har möjliggjort öppethållande av

en offentlig toalett vid kanalen också under april och oktober.

- I samförstånd med SVISAB, ägarna till stationsbyggnaden, bestämdes att samhälls-

föreningen skulle bistå med uppröjningsarbetet efter de nedtagna popplarna. Tyvärr

har SVISAB därefter inte visat sig intresserat av att betala notan på arbetet.

Kontakter med olika myndigheter har gjorts enligt följande:

- I en förnyad skrivelse till Trafikverket har vi ännu en gång påtalat bristerna i trafik-

säkerheten vid Kanalbron samt behovet av ny beläggning av genomfartsleden nr 2990.

Vi föreslår också att skyltar för gångtrafik bör sättas upp vid Daisy´s café.

- Nya kontakter har tagits med Mariestads kommun angående trafikfaran vid skolans

parkering men vi har inte fått gehör för detta.

- Den 13/6 hade styrelsen ett informations- och diskussionsmöte med representanter

från Mariestads kommun. Frågor som behandlades var förslaget till ”Översiktsplan 30”

samt utnyttjandet av Bjurliden.

- Föreningen har lämnat in ett remissvar till Mariestads kommun angående förslaget

till ”Översiktsplan 30” där vi bl.a. har redovisat våra åsikter om byggnation i Lyrestad.

- I form av ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Mariestad, har föreningen genom

ordföranden föreslagit att de kostnadsfria resorna till simskolan på Ekudden ska åter-

upptas.

- I en anmälan till Byggnadsnämnden i Mariestad har vi uppmärksammat förfallet av

stationshuset. Flera invånare har reagerat starkt på att byggnaden inte under-

hållits och att stationsbyggnaden har blivit en skamfläck för hela samhället. Vi begär att

Byggnadsnämnden agerar skyndsamt i frågan. Två byggnadsinspektörer har tillsammans

med representanter från styrelsen inspekterat huset.

Sida 3 (3)

För att ge service och skapa trivsel åt boende och besökare har föreningen ansvarat för olika aktiviteter:

- Skötselgruppen har arbetat med bl.a. blomsterutsmyckning på ett flertal platser.

- Tavlan vid macken har renoverats och försetts med tak.

- Parkeringen vid Daisy´s har justerats och utökats. Vi stod för halva kostnaden, Kanal-

bolaget för andra halvan.

- Fjolårsgräs har eldats upp och skräp har plockats bort.

- Badbryggan vid Göta Kanal har inspekterats och servats inför badsäsongen.

- Deponeringsplatsen för trädgårdsavfall har sköts av föreningens skötselgrupp.

Nyckeln till platsen hämtas hos Freijs Livs.

- Diverse inköp har gjorts; ett bord samt en grilltunna med tändare.

- Vi har tagit beslut om upprustning av planket vid macken. Upphandling av arbetet har

gjorts men arbetet kommer inte till stånd förrän under 2018.

Bidrag från fonder, gåvor och sponsorbidrag

- Föreningen har under det gångna verksamhetsåret erhållit bidrag från Hedins fond samt

från Grevillies fond. Beloppen framgår av kassörens ekonomiska redovisning.

- Arvtagarna till Bernt och Iris Karlsson i Solberga skänkte allt kvarlämnat gods till före-

ningen att användas vid sommarens auktion. En stor mängd möbler, mattor,

husgeråd, tavlor m.m. gav ett bra tillskott på Lyrestadsdagen.

- Våra lokala näringsidkare har ställt upp med både ekonomiska bidrag och fina lotteri-

vinster.

Styrelsen tackar härmed alla som bidragit till ett innehållsrikt verksamhetsår.

Lyrestad 2017-11-07

Copyright: Lyrestads Samhällsförening